Køb af lejlighed

Lejligheder i A/B Thor skal tilbydes foreningens venteliste jf. foreningens vedtægter § 14, litra e. A/B Thor har både en intern og en ekstern venteliste. Ventelisterne administreres af Waitly, og alle opskrevne kan selv følge med i deres placering på ventelisten, via deres konto hos Waitly.

Ekstern venteliste:

A/B Thors eksterne venteliste har et maks antal opskrivninger på 400. Når én fra ekstern venteliste køber en lejlighed, åbner der derfor en plads op på ventelisten. Det koster 100 kr. om året at stå på ekstern venteliste, og opskrivning kan foretages hos Waitly her.

Intern venteliste:

Den interne venteliste er for andelshavere i A/B Thor. Det koster 50 kr. om året at stå på intern venteliste. Ønsker du at tilmelde dig den interne venteliste, skal du selv skrive dig op hos Waitly her. Husk at oplyse din adresse i foreningen. Salgsudvalget tjekker, at du er andelshaver i foreningen, og godkender derefter din opskrivning.

Procedure for køb af lejligheder i A/B Thor

 1. Alle salg behandles anden mandag i hver måned.
 2. Når der meldes et salg af en lejlighed i foreningen, tilbydes denne til intern og ekstern venteliste samt til naboer/underbo/overbo med mulighed for sammenlægning. Opskrevne på ventelisten vil blive indkaldt til fremvisning af lejligheden via mail fra Waitly, mens relevante naboer vil blive adviseret i postkassen i deres opgang. Vurderingsrapporten for den udbudte lejlighed vil være vedhæftet.
 3. Opskrevne på ventelisten skal melde deres interesse for fremvisningen i den mail, som de modtager fra Waitly.
 4. Prisen på lejligheden fastsættes af andelskronen og eventuelt godkendte forbedringer eller fradrag. Andelskronen fastsættes på foreningens årlige generalforsamling. Læs hvad den aktuelle andelskrone er og find kvm på alle foreningens lejligheder i den seneste årsrapport. Se mere om salgspris nedenfor.
 5. Sælger står for fremvisning den første mandag i måneden kl. 18.00-19.00. Oplysninger om adresse vil fremgå af salgsannoncen.
 6. Efter fremvisningsdatoen modtager alle interesserede igen en mail fra Waitly. Hvis du har interesse i at købe den udbudte lejlighed, skal du angive dette i mailen fra Waitly inden udløb af fristen, som er angivet i mailen.
 7. Køber findes herefter ud fra følgende prioritering:
  • Naboer/underboere/overboere interesseret i sammenlægning
  • Øverst placerede tilkendegivelse fra intern venteliste
  • Øverst placerede tilkendegivelse fra ekstern venteliste
 8. Alle interesserede købere modtager efter fristens udløb information om, hvilket nummer de var, til at købe lejligheden.
 9. Den kommende køber vil modtage information pr. mail. Salgsudvalget sætter køber og sælger i kontakt med hinanden og A/B Thors ejendomsadministrator, Anette Borge vil udarbejde salgsaftalen, som alle parter derefter vil få tilsendt på mail til underskrift via NemID.
 10. Når salgsaftalen er underskrevet af både sælger og køber, kan lejligheden overdrages. I skal være opmærksomme på, at sælger og køber selv står for overdragelsen, og I skal derfor selv aftale tidspunkt for overdragelse af nøgler og lejlighed. If. salgsaftalen § 1, skal lejligheden overdrages senest den i salgsaftalen anførte dato kl. 12.00. HUSK følgende ved overdragelse:
  • Nøgler: Køber  skal modtage tre  hovednøglebrikker til  opgangen og bagtrappen:  en rød, en gul og en grøn.  Hvis ikke disse modtages, skal  sælger erstatte nøglerne. Derudover  overdrager sælger nøglerne til selve  lejligheden til køber.
  • Aflæs el og gas. Læs mere om afmelding/tilmelding på www.dongenergy.dk og www.hofor.dk. Vand og varme fjernaflæses af foreningens administrator, som sørger for flytteaflæsning. Det skal I derfor ikke selv aflæse.
  • Gennemgå vurderingsrapportens mangler og udbedringer.
  • Overdrag kælder-/loftsrum. Køber sørger selv for hængelås, og køber skal HUSKE at sætte en seddel med navn og adresse på døren til kælder- og/eller loftsrummet.
 11. Når lejligheden er overdraget skal du som ny andelshaver sende en mail til foreningens vicevært, hvor du angiver hvilke(t) navn(e), du ønsker på dørtelefon og postkasse.

Læs mere om reglerne for salg og overdragelse i vores vedtægter §14.

Jf. foreningens vedtægter må man ikke eje to andele i A/B Thor samtidigt, derfor skal man, såfremt man ønsker at købe internt i foreningen, sætte sin egen lejlighed til salg inden man underskriver salgskontrakten på den nye lejlighed. Igangsættelsen af den gamle lejlighed påbegyndes ved at sende dokumentet “Anmodning og salg af lejlighed i A/B Thor” til foreningens administrator og salget regnes derefter for værende påbegyndt. Læs mere om salg af lejlighed i A/B Thor under fanen øverst.

Ved spørgsmål til salget bedes du forsøge at finde svar her på A/B Thors hjemmeside. Dernæst kan der rettes henvendelse til sælger eller foreningens administrator, Anette Borge på ab@homannlaw.dk.

Har du specifikke spørgsmål til vurderingen, kan der rettes henvendelse til foreningens vurderingsmand:

Vidar Illum
Mail: info@lejlighedsvurdering.dk
Tlf. 4498 1024

Salgspris & forbedringer, fradrag og tilbagehold

I henhold til referat for ordinær generalforsamling i A/B Thor 2019 er andelskronen 16.600,00 kr. pr. m2.

Vi gør opmærksom på, at A/B Thor afholder ordinær generalforsamling hvert år i november, hvor andelskroneværdien fastsættes. Såfremt der ikke er udfærdiget en salgsaftale med en konkret andelskroneværdi, sælges der altid til den senest vedtagne andelskroneværdi, også selv om den ikke måtte være kendt på lejlighedens fremvisningstidspunkt, og videre tager bestyrelsen forbehold for eventuelle lovpligtige reguleringer eller reguleringer iht. fast retspraksis, der måtte følge af en ændring i ejendomsvurderingen, en valuarvurdering eller et større vedligeholdelsesarbejde, hvor der endnu ikke har været afholdt en generalforsamling.

Du finder den præcise pris for den aktuelle lejlighed således:
andelskrone x kvm + forbedringer – fradrag.

Udbydes en lejlighed på 56 kvm, med forbedringer for 30.000 kr. og fradrag på 2.000 kr., vil den endelige salgspris dermed være: 16.600 x 56 + 30.000 – 2.000 = 957.600 kr.

Fradrag og forbedringer fremgår af vurderingsrapporten.

Vi gør opmærksom på forskellen på fradrag og tilbagehold. Fradrag fratrækkes salgsprisen. Angivet tilbagehold indbetales af køber som en del af salgssummen, og udbetales til sælger, såfremt denne dokumenterbart har udbedret de fejl og mangler, som knytter sig til det givne tilbagehold, inden overdragelse af lejligheden. Hvis sælger ikke har udbedret disse fejl og mangler, kan tilbageholdet blive udbetalt til køber såfremt denne dokumenterer, at han/hun selv har udbedret de givne fejl og mangler.

Boligafgift og andre udgifter

Bestyrelsen har udarbejdet følgende cirkapriser, men vi gør opmærksom på, at nedenstående tal er cirkatal og/eller eksempler.

Boligafgiften i en andelsbolig er populært sagt “husleje”, der er sammensat af andelsforeningens driftsudgifter, som er udgifter til ydelser på foreningens lån, udgifter til ejendommens vedligeholdelse, ejendomsskatter, administration, renovation osv.

Boligafgiften i A/B Thor er variabel, men ligger ca. på en pris på 48 kr. pr kvm pr. måned. Som eksempel betyder dette:

 • Lejlighed på 50 kvm = ca. 2.400 kr. pr. måned
 • Lejlighed på 75 kvm = ca. 3.600 kr. pr. måned
 • Lejlighed på 100 kvm = ca. 4.800 kr. pr. måned

Vand og varme betales a conto og er beregnet ud fra den tidligere beboers forbrug. Det kan derfor ændre sig over tid. Et overslag på beløb for forskellige lejligheder er givet nedenfor.

1-værelses lejlighed:
A conto vand: ca. 300 kr. pr. måned
A conto varme: ca. 300 kr. pr. måned

2-værelses lejlighed:
A conto vand: ca. 300 kr. pr. måned
A conto varme: ca. 400 kr. pr. måned

3-værelses lejlighed:
A conto vand: ca. 400 kr. pr. måned
A conto varme: ca. 700 kr. pr. måned

4-værelses lejlighed:
A conto vand: ca. 500 kr. pr. måned
A conto varme: ca. 800 kr. pr. måned

Udover de ovennævnte beløb betales følgende:

 • Månedligt: antenne/bredbåndsbidrag på 100 kr.
 • Engangsbeløb: overdragelsesgebyr 6.875,00 kr.
 • Engangsbeløb: foreningsgebyr 500 kr.

Alle spørgsmål vedrørende køb af lejlighed i A/B Thor bedes rettes til A/B Thors salgsudvalg på mail salg@ab-thor.dk.